• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / Utsläppskrav

Utsläppskrav

Tabell

Arbetet med att reducera utsläpp

Alla motorer – diesel, bensin, propan och naturgas – producerar avgaser som innehåller kolmonoxid (CO), kolväten (HC), partiklar (PM) och kväveoxider (NOx). Som svar på ett växande hälso- och miljömedvetande, har myndigheterna i Europa, Japan och USA kommit överens om att införa striktare emissionsbestämmelser för bilindustrin, och nyligen även för offroad dieselutrustningar.

De första direktiven (steg I) för offroad dieselmotorer över 50 hk (37 kW) infördes 2001. Dessa följdes upp med utökade bestämmelser (steg II och nuvarande steg III) med infasning från år 2002 till 2008). Steg III B bestämmelserna gäller från 2011 till 2013.

EU offroad bestämmelser för 50–760 hk (37–560 kW) motorer
De nya steg III B direktiven är utan tvekan de mest betydelsefulla hittills och innebär en minskning med 90 % av partikelutsläpp och en minskning av kväveoxider (NOx) med 50 %. Det sista steget, miljösteg IV, kommer att innebära en nolltolerans av partikel- och kväveoxidnivån, och skall vara infört senast 2015.