Sekretss, personuppgiftsbehandling och data

Denna sekretesspolicy förklarar hur John Deere och dess kontrollerade dotterbolag behandlar personuppgifter. Denna sekretesspolicy ger också svar på specifika frågor som du kan ha beträffande sekretesspolicyn och säkerheten för insamlade data. Denna policy riktar sig till personer med vilka vi interagerar, inklusive besökare eller användare av våra webbplatser, program (webb eller mobil) eller onlineprodukter och -tjänster; nuvarande och potentiella kunder; företagsledning och personal hos företagskunder och säljare; förvaltning och personal hos auktoriserade återförsäljare och distributörer; besökare på våra anläggningar, museer och attraktioner samt andra mottagare av våra produkter och tjänster. Vi hänvisar till individer vars personuppgifter behandlas som "du" i denna policy.

Personuppgifter delas med medlemmar i John Deere-koncernen. En lista över medlemmar som tillhör John Deere-koncernen finns häroch i debindande företagsregelverken. Medlemmar som tillhör John Deere-koncernen kan gemensamt behandla personuppgifter under vissa omständigheter.

Lands- eller produktspecifika sekretesstillägg kan gälla för behandling av personuppgifter i förhållande till specifika produkter eller tjänster som erbjuds av John Deere och som allmänt sett kan kräva behandling av ytterligare kategorier av personuppgifter eller behandling för olika ändamål.

John Deeres produkter och tjänster distribueras via ett nätverk av auktoriserade återförsäljare och distributörer. Majoriteten av dessa auktoriserade återförsäljare och distributörer är företag som ägs och drivs självständigt och som därmed kan ha sina egna sekretesspolicyer.

1. Typer av personuppgifter som vi samlar in

Vi behandlar personuppgifter om dig. Det här avsnittet innehåller några vanliga exempel. Beroende på ditt land/din region och gällande lagstiftning kan exemplen nedan betraktas som personuppgifter och/eller samlas in från dig.

Personuppgifter och kontaktuppgifter

 • Namn, födelsedatum, myndighetsidentifierare, signatur och bild.
 • Adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografisk information (t.ex. kön, civilstånd, hushåll och allmän plats).
 • Användarnamn, lösenord och profil på sociala medier.
 • GPS-position.

2. Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från olika källor, inklusive: 

Information vi samlar in direkt från dig:

Vi samlar in personuppgifter när du interagerar med oss. Du kan lämna personuppgifter till oss elektroniskt, skriftligt eller muntligt. Exempel på vanliga tillfällen när du lämnar personuppgifter till oss är när du:

 • anmäler dig för eller köper tjänster eller köper produkter och utrustning
 • registrerar dig för ett konto
 • använder våra onlinetjänster, inklusive vår webbplats
 • anmäler dig för att få ett nyhetsbrev
 • kontaktar oss för kundservice eller registrerar din garanti
 • ansöker om finansiering
 • svarar på enkäter.

3. Så här använder vi personuppgifter (våra "syften")

Vi behandlar personuppgifter i de fall där vi har en lämplig juridisk grund. Vanliga juridiska grunder och syften för behandling av personuppgifter omfattar följande, såvida inte en annan juridisk grund gäller enligt kraven i lands- eller produktspecifika lagar:

Behandling för att uppfylla avtalsmässiga skyldigheter:Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig. Denna behandling består av:

 • Insamling och användning av personuppgifter för att tillhandahålla de begärda produkterna och tjänsterna.
 • Leverans av varor och tjänster som du begär.
 • Tillhandahållande av relaterade tjänster såsom produktleverans, underhåll, kund- och produktsupport och -service (inklusive garantiservice), finansiering, leasing och kredittjänster samt drift av onlinetjänsterna.
 • Bedömning av din kreditvärdighet − i vissa länder/regioner görs detta genom användning av automatiskt beslutsfattande.
 • Underhåll och insamling av ditt konto, svar på dina relaterade frågor, bearbetning av din feedback och tillhandahållande av support.
 • Tillhandahållande av allmänna kundtjänster för dig och svar på dina frågor och klagomål angående våra tjänster.
 • Upprätthållande av din åtkomst till relaterade tjänster och program.
 • Utskick av servicekommunikation om underhåll, tillgänglighet, funktionalitet eller andra frågor till dig.

4. Varför lämnas personuppgifter ut av John Deere?

Vi delar personuppgifter på det sätt och i de syften som beskrivs nedan och i enlighet med denna sekretesspolicy och alla transaktionsspecifika dokument, såvida vi inte har informerat dig om något annat eller om behandlingen står i konflikt med tillämplig lag.

 • Med John Deere-koncernen, där sådan delning är till hjälp för att förse dig med våra tjänster eller produkter eller för att driva vår verksamhet.
 • Med andra företag för att utföra specialiserade eller professionella funktioner för oss.
 • Med tredje parts tjänsteleverantörer (som arbetar enligt våra instruktioner i ett skriftligt avtal med oss) för att hjälpa oss att tillhandahålla information, produkter eller tjänster till dig samt för att driva och leda vår verksamhet, eller för att hantera och förbättra våra produkter eller tjänster. Vi delar dina personuppgifter med dessa tredje parter för att utföra tjänster, med förbehåll för lämpliga avtalsmässiga begränsningar och säkerhetsåtgärder. Dessa inkluderar IT-tjänsteleverantörer som hjälper till att hantera våra IT- och backoffice-system och maskintjänster, inklusive internet- och programvarutjänster: datavärdskap, datakonvertering och molntjänster, kontohantering och säkerhet, testning, felsökning, felrapportering och användningsanalys, samt mobila telekommunikationsleverantörer.
 • Med tillsynsmyndigheter och domstolar för att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och regler samt förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och andra statliga organ.

5. Cookies och liknande tekniker för insamling av information

Tekniskinformation som också kan utgöra personuppgifter (din webbläsartyp, ditt operativsystem, din IP-adress, ditt domännamn) kan samlas in via cookies och annan spårningsteknik (t.ex. transparenta GIF-filer). Se vår cookiepolicylängst ned på vår hemsida för mer information.

6. Åtkomst och kontroll av dina personuppgifter

Du har vissa rättigheter i förhållande till personuppgifter, med förbehåll för vissa undantag och beroende på ditt land eller din region samt i vissa fall beroende på typen av behandling som vi gör. Om du har dessa rättigheter i ditt land/din region, till exempel i EU/Storbritannien, och om du vill få tillgång till, korrigera, uppdatera, begära radering, begära information, invända mot, begära begränsad behandling, begära dataportabilitet, begära att inte bli föremål för beslut enbart baserat på automatiserad behandling eller på annat sätt vidta åtgärder med avseende på personuppgifter, kan du när som helst göra det genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 12 ("Så kontaktar du oss") nedan.

Om vi har behandlat personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer det inte att påverka lagenligheten hos någon behandling som vi utförde före din återkallning, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av personuppgifter som utförs med stöd av lagenliga behandlingsgrunder utöver samtycke.

7. Informations- och datasäkerhet

Vi har implementerat och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, policyer och förfaranden som är utformade för att minska risken för oavsiktlig förstörelse eller förlust, obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst av personuppgifter. Se vår senaste hållbarhetsrapporteller kontakta oss enligt avsnitt 12 nedan för ytterligare information om vårt cybersäkerhetsprogram.

8. Datalagring

Vi kommer att lagra personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in, enligt förklaringen i denna sekretesspolicy eller transaktionsspecifika dokument. Under vissa omständigheter kan vi lagra personuppgifter under längre tid, till exempel när vi måste göra det i enlighet med juridiska, lagstadgade, skattemässiga eller redovisningsrelaterade krav. Under särskilda omständigheter kan vi lagra personuppgifter under längre tid så att vi har ett korrekt register över dina affärer med oss i händelse av klagomål eller utmaningar, eller om vi rimligen tror att det finns en möjlighet till rättstvister gällande personuppgifter eller dina affärer med oss. Uppgifterna lagras i enlighet med vår plan för datalagring och aktuella lagenliga bestämmelser. I enlighet med vår plan för datalagring och aktuella lagstadgade krav raderar och/eller anonymiserar vi personuppgifter som inte längre behövs.

9. Överföring av personuppgifter globalt

John Deere driver en global affärsverksamhet. Därför kan personuppgifter överföras och lagras i länder runt om i världen, däribland Europeiska unionen (EU), USA, Brasilien, Indien och andra länder där John Deere har kontor, auktoriserade återförsäljare, distributörer eller tjänsteleverantörer. Dessa platser har ofta olika standarder för dataskydd. När vi överför personuppgifter till andra länder kommer vi med dessa skillnader i åtanke att skydda uppgifterna enligt beskrivningen nedan i denna sekretesspolicy eller enligt vad som delgavs dig vid tidpunkten för datainsamlingen.

John Deere vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lag och hanteras noggrant för att skydda dina sekretessrättigheter och intressen. Vi har etablerat och implementerat en uppsättning bindande företagsregelverk för EU bland medlemmarna i John Deere-koncernen som har godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter som en lämplig skyddsnivå för de personuppgifter som vi behandlar globalt. En kopia av våra bindande företagsregelverk finns här.

10. Sekretesspolicy för barn

John Deeres webbplats och applikationer riktas inte till barn eller unga och vi samlar inte medvetet in några personuppgifter direkt från barn under 18 år. Om du tror att vi behandlar information som rör ett barn ska du kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet "Så kontaktar du oss" nedan så att vi kan undersöka och begränsa uppgifterna.

11. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kommer då och då att uppdatera denna sekretesspolicy med nyheter eller förändringar. Om vi gör ändringar kommer vi att revidera datumet "Senast uppdaterad" längst ned i denna policy.

12. Så här kontaktar du oss/gemensamma personuppgiftsansvariga

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer om hur vi hanterar sekretessfrågor eller om denna sekretesspolicy. Våra utsedda datasekretessansvariga (eller liknande) anges också här.

Definitioner

Personuppgifter definieras enligt gällande lagstiftning. De definieras ofta som all information som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person ("Registrerad person"). En identifierbar fysisk person innebär ofta en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet med hjälp av en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata osv.

I Sydafrika och Argentina skyddas även företagens personuppgifter av tillämpliga lagar om datasekretess. Vid behandling av sådana personuppgifter i Sydafrika och Argentina följer vi denna sekretesspolicy.

Behandling definieras i tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till handlingar som insamling, lagring, användning, åtkomst, förändring, radering, förstörelse eller delning av data.

Maskindata är data som genererats av, samlats in av eller lagrats i din utrustning, hårdvara eller annan enhet som kommunicerar med din utrustning.

Tillämplig lag innebär alla relevanta och tillämpliga lagar, regler, förordningar, dekret, bestämmelser, beslut, order, mandat och lösningar som rör datasäkerhet, dataskydd, sekretess och/eller behandling av personuppgifter, och som gäller för John Deere-koncernen.

Personuppgiftsansvarig innebär en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, instans eller annan organisation som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftet med och förfarandet för behandlingen av personuppgifter.

Den John Deere-enhet som du har en huvudsaklig relation till är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in från individer inom ramen för denna policy. Denna enhet kan variera beroende på situationen. Det kan vara den enhet som har ingått ett service-/leveransavtal med dig eller din arbetsgivare, den enhet som har försett dig med marknadsförings- och reklammaterial samt kommunikation, den främsta enhet i landet som driver den John Deere-webbplats som du har besökt, den enhet som driver de lokala anläggningar som du har besökt, den enhet som (med)organiserat ett evenemang osv.

När det finns mer än en enhet som är ansvarig för bearbetningen, t.ex. när två John Deere-enheter ingår ett affärsavtal med ditt företag, är dessa enheter gemensamt ansvariga för att en särskild bearbetningsaktivitet är laglig ("gemensamma personuppgiftsansvariga").

Vid vissa tillfällen kan mer än en John Deere-enhet behandla dina personuppgifter som oberoende personuppgiftsansvariga. Om du har några frågor om personuppgiftsansvariga ska du inte tveka att kontakta oss (se avsnitt 12 för kontaktuppgifter).

Last Updated: June 30, 2023