• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / / Tidsepoker

Tidsepoker

Berättelsen om John Deere, smed och uppfinnare, sammanfaller med bosättningen i och utvecklingen av Mellanvästern i USA, ett område som 1800-talets nybyggare betraktade som det förlovade landet. Sedan 1837 är den fullständiga berättelsen om företaget John Deere en som handlar om människor, platser och produkter som återspeglar våra kärnvärderingar angående integritet, kvalitet, engagemang och innovation.

1837 - 1869

1837 formger John Deere en plog av polerat stål i sin smedja i Grand Detour, Illinois, som gör det möjligt för pionjärjordbrukare att åstadkomma rena plogfåror i Mellanvästerns leriga präriejord.

1838 John Deere, smed, utvecklas till John Deere, tillverkare. Senare mindes han att han tillverkade 10 plogar år 1839, 75 år 1841 och 100 år 1842.

1843 Deere och Leonard Andrus blev "samarbetspartner i hantverk och handel inom smide, plogtillverkning och all tillhörande verksamhet…"

1848 Den växande plogverksamheten flyttar till Moline, Illinois, 120 km sydväst om Grand Detour. Moline erbjuder fördelar med vattenkraft och transporter. Deere väljer en ny partner, Robert N. Tate, som flyttar till Moline och reser taksparrarna till deras trevåningssmedja den 28 juli.

1850 Företaget heter Deere, Tate & Gould.

1852 Deere köper ut sina partner. Under de kommande 16 åren heter företaget omväxlande John Deere, John Deere & Company, Deere & Company och Moline Plow Manufactory.

1853 Sextonårige Charles, enda levande son till Deere, ansluter sig till firman som bokhållare efter sin examen från ett affärscollege i Chicago.

1858 Verksamheten vacklar under en nationsövergripande finansiell panik. Manövrering för att undvika konkurs skyfflar om ägarskapet och ledningsarrangemanget. John Deere förblir ordförande men ledningsmakten övergår till den 21-årige Charles Deere. Han kommer att driva företaget under de kommande 49 åren.

1861 Inbördeskriget bryter ut. Jordbrukare och deras leverantörer i Mellanvästern har goda tider under krigsåren eftersom efterfrågan från armén och misslyckade skördar i Europa medför prishöjningar på grödor. Storskaligt jordbruk i Mellanvästern utvecklas under kriget. Jordbruksmaskinerna förbättras, vilket möjliggör expansion även hos små jordbrukare.

1864 John Deere erhåller företagets första verkliga patent för gjutformar som används vid gjutning av stålplogar. Ytterligare ett följer efter några månader och ett tredje nästa år.

1868 Efter 31 år som partnerskap eller ensamägd bildar koncernen ett aktiebolag med namnet Deere & Company. Det finns fyra aktieägare från början och sex inom ett år. Charles och John Deere kontrollerar 65 procent av aktierna.

1869 Charles Deere och Alvah Mansur etablerar den första filialen, Deere, Mansur & Co., i Kansas City. Företaget som är en till hälften fristående distributör av Deere-produkter i ett visst geografiskt område är förelöparen till företagets nuvarande försäljningsfilialer och försäljningsregioner inom jordbruks- och industriutrustning.

1870 - 1899

1873 1873 års panik, som utlöstes av försummelser hos en bank i New York utgör starten på 1870-talets depression. John Deere väljs till borgmästare i Moline och innehar ämbetet i två år.

1875 Gilpin Moore utvecklar Gilpin Sulky Plow. Den medför att jordbrukaren inte längre behöver gå, sätter honom på ett säte och blir en av företagets mest framgångsrika 1800-talsprodukter.

1876 Företaget känner av dalande affärsmöjligheter samt osäkra fordringar som går i höjden och inrättar tio procents nedskärning av lönerna. En kort strejk avslutas och arbetstagarna återgår till arbetet på företagets villkor. Varumärket med den hoppande hjorten registreras.

1877 Deere & Mansur Company bildas i Moline i syfte att tillverka majsplanteringsmaskiner. Företaget är en organisation som är åtskild från filialen i Kansas City med det liknande namnet och blir en del av Deere & Company år 1909.

1878Gilpin Sulky Plow besegrar 50 andra plogar vid fältprovkörningen under Paris Universal Exposition och vinner första pris, en Sevres-vas som värderas till 1 000 franc. Enhetsförsäljningen stiger under det följande året till 5 198 och når hela 7 824 år 1883.

1880 Vagnar gör sitt inträde i produktlinjen tidigt under årtiondet och åtföljs snart av enspännare. I slutet av seklet innehåller företagets kataloger vagnarna Old Hickory, New Moline, och Mitchell, samt enspännarna Derby, Red Star, White Elephant, Victoria, Goldsmith, och Sterling.

1882 Deere & Mansur Company majsplanteringsmaskiner som använder en innovativ, roterande planteringsmekanism gör en vinst på 48 000 $.

1883 De fem bäst säljande produkterna mellan 1879 och 1883 är handplogar, Gilpin-sulkyplogar, kultivatorer, vändskiveplogar och harvar. Handplogar står för mer enhetsförsäljning (224 062) än de andra fyra, sammanlagda.

1886 John Deere avlider i Moline vid 82 års ålder.

1888 Ångtraktorer anländer till amerikanska lantgårdar under 1880-talet. Deere tillverkar multiplogar som traktorer kan dra, men inte själva traktorerna. "Ångåldern" varar cirka 30 år tills den "frustande, pustande jätten" ersätts av bensintraktorn.

1890 Deere styrelsen rekommenderar försäljning av företaget. Ett brittiskt syndikat och andra spekulanter visar intresse men affären går om intet och företaget förblir oberoende. Sherman-antitrustlagen införs. Den gör bland annat prisreglering genom branschorganisationer olaglig.

1892 Charles Deeres dotter Katherine gifter sig med William Butterworth, som efterträder Charles som företagets VD. Charles dotter Anna gifter sig med William D. Wiman. Deras son, Charles Deere Wiman, kommer att efterträda Butterworth.

1893 1893 års panik som utlöstes av en börskrasch i New York inledde den värsta depressionen under 1800-talet.

1894 En cykelmani tar sitt grepp om landet. Filialernas kataloger puffar för Deere Leader, Deere Roadster och Moline Special. Modenycken rinner ut i sanden efter några år. (Under 1970-talet återgår företaget under en kort tid till cykelverksamheten.)

1895 Tidningen "Furrow" startas. Den kommer att bli en av världens mest framträdande lantbruksmagsin.

1900 - 1929

1903 George Mixter, plogfabrikens överuppsyningsman övertalar företaget att installera omfattande miljöanordningar i sliperiet.

1907 Charles Deere avlider. William Butterworth, hans svärson, blir VD. Företaget upprättar en pensionsplan som betalas av arbetsgivaren för anställda med 20 eller fler års anställning som har fyllt 65 år.

1910 Direktörerna startar en större omorganisation. Målet är en konsoliderad enhet som styrs av styrelsen för Deere & Company. Planen förenar fabriker och filialer, förutser förvärv och centraliserar redovisning och ekonomisk planering.

1911 För första gången genomför företaget en aktieemission med 400 000 preferensaktier. Börsintroduktionen sker på New York-börsen följande år.

1912 Det moderna Deere & Company börjar utvecklas. Det består av 11 tillverkningsenheter i USA och en i Kanada samt 25 försäljningsorganisationer—20 i USA, inklusive en exportavdelning, och fem i Kanada. Företaget driver även ett sågverk och äger 16 890 hektar skogsmark i Arkansas och Louisiana. Harvester Works byggdes i East Moline.

1918 Deere köper tillverkaren av Waterloo Boy-traktorer. Traktorn kommer att bli företagets basprodukt. Även om 5 634 Waterloo Boy säljs under året, säljer Ford Motor Company 34 167 Fordson-traktorer. Första världskriget avslutas. Av 1 611 Deere-anställda som tjänstgjorde i kriget stupade 37.

1919 Arbetaruppror sprider sig över hela landet. En bitter tremånadersstrejk som gäller erkännande av fackföreningar bryter ut i Waterloo, den allvarligaste konflikt med de anställda som Deere hittills hade upplevt. Strejken avslutas och Deere förblir oorganiserat.

1920 Ekonomin gör en störtdykning. Jordbrukskonkurser skjuter i höjden när den "gyllene jordbruksåldern" avslutas. Berömda namn, däribland General Motors, drar sig tillbaka från traktorbranschen. FTC anklagar redskapstillverkare för prisreglering.

1921 De dåliga tiderna fortsätter. I takt med att verksamheter krymper följer omfattande friställningar. Försäljningen av Waterloo Boy-traktorer rasar oerhört till 79 jämfört med 5 045 föregående år. Lönerna för dem som fortfarande arbetar skärs ned med minst 10 procent.

1923 Deere lanserar modellen "D". Den var en framgång redan från början och den första tvåcylindriga traktorn som byggdes i Waterloo under varumärket John Deere. Den stannade kvar i produktsortimentet under 30 år.

1925 Konstruktionen av "GP"-traktorn startar (står för General Purpose (universaländamål)), Deere svaret på IH-Farmall.

1926 Jordbruksöverskottet under 1920-talet blir ett allt ökande problem.

1927 Företaget tillverkar en skördetröska, John Deere No. 2. Ett år senare marknadsförs John Deere No. 1 i katalogerna, en mindre, mer populär maskin. År 1929 ersätts No. 1 och No. 2 av nyare versioner med lättare vikt.

1928 William Butterworth utses till ordförande för US Chamber of Commerce. Företagets primära ledningsbefogenhet överförs till Charles Deere Wiman.

1929 "GP" Wide-Tread, en radodlingstraktor, släpps ut på marknaden. Det är den första Deere traktorn med en trehjulig front som ryms mellan två odlingsrader och en bakaxel som är så bred att mellanrummet mellan hjulen sträcker sig över två rader.

1930 - 1959

1930 Efter konsolideringar finns bara sju utrustningsföretag med fullständigt sortiment kvar: John Deere, IH, Case, Oliver, Allis-Chalmers, Minneapolis-Moline och Massey-Harris. Deere och IH dominerar de flesta produktkategorierna.


1932 Den stora depressionen förvärras, vilket framtvingar massiva friställningar, nedskärningar av löner och pensioner, förkortad arbetstid och ett tillfälligt slut på betalda semestrar. En besparingsnyhet under 1920-talet, hushållningsplanen, lättar bördorna för vissa anställda. John Deere fortsätter med försäkringar för de arbetslösa, sänker hyran i företagets bostäder och startar projekt för att skapa jobb.


1933 Verksamheten ligger nästan nere. Försäljningen rasar till 8,7 miljoner $. Trots att företaget förlorar pengar beslutar man att stödja jordbrukargäldenärer så långt som möjligt och på så sätt underbygga jordbrukarnas lojalitet.


1934 Även under depressionen lägger företaget vikten på produktutveckling. Modell "A"-traktorn sätts i produktion. En liknande men mindre modell "B" följer under 1935. De blir de mest populära i företagets historia och finns kvar i produktsortimentet till 1952.

1935 John Deere som har sin styrka i hjultraktorer och Caterpillar som dominerar inom bandtraktorer sluter sig samman för att sälja varandras produkter, i synnerhet i Kalifornien. Länken som från början är stark försvagas efterhand och bryts slutligen under mitten av 1960-talet.

1938 Industridesignern Henry Dreyfuss, som arbetar tillsammans med Deere tekniker, strömlinjeformar traktorerna "A" och"B". Hädanefter förenas intresset för attraktiv design med traditionella nyttoinriktade värden som utmärkande för John Deere produkter.

1939 Andra världskriget börjar. Traktorerna i modell "L"-serien som tillverkas i Wagon Works i Moline från 1936 till 1946, får ett kraftigt försäljningslyft efter Henry Dreyfuss formgivning.

1940 Mekaniseringen gör framsteg. Amerikanska jordbruk blir större medan arbetsstyrkan krymper. Under årtiondets gryning används cirka 1,6 miljoner jordbrukstraktorer, nästan dubbelt så många som år 1930.

1942 Charles Deere Wiman accepterar ett uppdrag som arméöverste. Burton Peek efterträder honom som tillfällig företagsordförande. Innan Wiman återvänder till Deere år 1944 leder han under en kort tid maskin- och utrustningsdivisionen för War Production Board.

1943 Deere tillverkar militärtraktorer, ammunition, flygplansdelar och last, samt mobila tvättenheter under kriget.

1945 Den traditionella förmyndarmentaliteten ebbar ut i takt med att fabriksarbetarna hos John Deere stödjer fackföreningar. Kollektivförhandlingar gällande löner och arbetsförhållanden ersätter ett 105 år gammalt mönster av uppgörelser med enskilda arbetare.

1947 Hos det nya John Deere Dubuque Works byggs traktormodellen "M". Två år senare har "M" utrustats med ett bandförsett underrede och blir tillgänglig som bandtraktorn "MC". Det här utgör inledningen till Worldwide Construction Equipment Division. När ett frontblad tillförs blir den en bandschaktare.

1948 Deere Des Moines Works förvandlar svärd till plogbillar. En tidigare ammunitionsanläggning som förvärvats från statsmakterna förvandlas till en anläggning för tillverkning av bomullsplockningsmaskiner och odlingsverktyg. Så småningom tillverkas även plogar här.

1949 Den första dieseldrivna Deere enheten, traktormodellen "R" sätts i produktion.

1953 Modell 70 lanseras som den hittills största radodlingstraktorn. Den är inledningsvis tillgänglig med en motor för bensin, alla bränsletyper eller LP-gas och kommer att bli den första dieseldrivna radodlingstraktorn.

1955 William A. Hewitt utses till ordförande och senare VD efter att Charles Deere Wiman, hans svärfar, avlider. Han kommer att leda företaget under de kommande 27 åren, den siste representanten för familjen Deere som gör det.

1956 Firman inriktar sig på att bli en multinationell tillverkare. Företaget beslutar att bygga en liten monteringsanläggning för traktorer i Mexiko och köpa majoritetsintressen i en tysk traktor- och skördetrösktillverkare med en mindre närvaro i Spanien. Under de kommande åren utvidgas företaget till Frankrike, Argentina och Sydafrika.

1958 John Deere Credit Company, finansiär av inrikes inköp av John Deere utrustning startar sin verksamhet.

1959 Företaget lanserar 8010, en dieseldriven, 10-tons Goliath med 215 hk – den största traktor man någonsin har tillverkat. Bara några få säljs. Sovjetunionens premiärminister Chrusjtjov besöker Des Moines Works.

1960 - 1989

1961 En ny plan för tillverkning av traktorer och redskap går mot sin fullbordan i Rosario, Argentina. I Saran, i närheten av Orleans, Frankrike, börjar uppförandet av en ny motorfabrik. I Moline startar byggnationen av Deere & Company Administrative Center.


1962 John Deere firar 125-årsjubileum. Ett produktteknikcenter börjar byggas i Dubuque, Iowa. Företaget köper majoritetsintressen i den sydafrikanska Cultivators, ett företag för jordbruksredskap nära Johannesburg.


1963 John Deere överträffar IH och blir världens största tillverkare och försäljare av traktorer och redskap för jordbruk och industri. Företaget ger sig ut på konsumentmarknaden genom att besluta sig för att producera och sälja gräsyte- och trädgårdstraktorer plus vissa tillbehör som gräsklippare och snöslungor.


1964 Deere & Company Administrative Center öppnas. Det har formgivits av Eero Saarinen och kommer att få många arkitektoniska utmärkelser. Företagets mål och principerna bakom dess grundläggande policyer och rutiner sammanfattas i "Green Bulletins".

1966 Jätterubrikernas år. Den totala försäljningen överstiger 1 miljard $ för första gången. Intäkterna når rekordhöga 78,7 miljoner $. Försäljningen av jordbruksutrustning slår rekord för fjärde året i följd. Försäljningen av industriutrustning är aningen bättre än den största ökningen dittills från år till år. Försäljningen av gräsyte- och trädgårdsutrustning ökar med 76 procent. Antalet anställda över hela världen slår rekord.

1967 Den första filialen för försäljning av industriutrustning öppnar i Baltimore.

1969 Den totala försäljningen planar ut, primärt till följd av en nedgång i försäljningen av jordbruksutrustning. Utrikesverksamheten expanderar men genererar ingen vinst. John Deere Insurance Group skapas.

1970 Deere omorganiserar ledningsstrukturen för att återspegla växande mångfald. Tre verksamhetsdivisioner bildas: Jordbruksutrustning och konsumentprodukter, USA och Kanada; Jordbruksutrustning och konsumentprodukter, utrikes och Industriutrustning, med globala ansvarsområden.

1971 "Nothing Runs Like a Deere" gör reklam för snöskotrar, en ny produkt från John Deere Horicon Works. Denna slogan lever vidare mycket längre än snöskotersortimentet som säljs år 1984.

1972 Fyra nya "Generation II"-traktormodeller med förarskyddskåpor—Sound-Gard-stommar—släpps ut på marknaden. Försäljningen av jordbruksutrustning överstiger 1 miljard $1.

1974 Den makalösa efterfrågan på John Deere produkter, i synnerhet jordbruksutrustning, fortsätter men brist på kapacitet och andra brister uppstår. Inflation höjer kostnaderna. Företaget startar sitt största expansionsprogram. Mer än 1 miljard $ kommer att läggas på nya anläggningar till 1979.

1975 John Deere Davenport Works i Davenport, Iowa startar sin tillverkning av komponenter till industriutrustning.

1977 I ett avtal med den japanska tillverkaren Yanmar auktoriseras försäljning av små traktorer under varumärket John Deere. Ett uppdaterat produktteknikcenter etableras i Waterloo.

1979 Antalet anställda når ett nytt rekord på 65 392. Försäljningen toppar 5 miljarder $, intäkterna 10 miljoner $ - båda två rekordsiffror.

1980 En bomullsplockningsmaskin för 4 rader, den första i branschen, lanseras. Fälttester visar att den kan öka en förares produktivitet med 85 till 95 procent.

1981 John Deere Tractor Works i Waterloo blir helt driftsklart. Anläggningen får en utmärkelse för utmärkt datoranvändning inom tillverkningen i USA.

1982 efterträder Robert A. Hanson efterträder styrelseordföranden William A. Hewitt som går i pension.

1983 En allvarlig konjunkturnedgång som följer efter den hejdlösa inflationen under 1970-talet hejdar lantbrukares och byggares behov av och förmåga att investera i ny utrustning. De svåra affärsförhållandena fortsätter under största delen av årtiondet.

1985 bildas John Deere Health Care, Inc. Dess dotterbolag, Heritage National Healthplan, växer mot seklets slut till en hälsovårdsleverantör för fler än 700 arbetsgivare och över 400 000 medlemmar i fem stater.

1986 En strejk under 163 dagar i USA får allvarlig påverkan på produktionen. Antalet anställda vid årsskiftet uppgår till 37481, en minskning på 43 procent från rekordet år 1979 på 65 392. Under återstoden av århundradet kommer antalet anställda att hålla sig under 40 000.

1987 Deere firar 150-årsjubileum. Fortsatta låga jordbruksinkomster och lägre försäljning för Deere leder till en nettoförlust på 99 miljoner $.

1988 Ekonomin återhämtar sig efter sex års lågkonjunktur, under vilken svagare lantbrukare, återförsäljare och utrustningsföretag har fått slå igen. Deere & Company försäljningen svingar sig i höjden med 30 procent jämfört med 1987. Vinsten som följer på två års förlust överstiger 315 miljoner $, vilket är ett rekord. Ett samarbetsbolag som ska montera grävmaskiner i USA bildas tillsammans med det japanska företaget Hitach.

1989 Funk Manufacturing Company, tillverkare av drivlinekomponenter, förvärvas.

1990- idag

1990 Hans W. Becherer, ordförande sedan 1987 och VD sedan 1989, utses till styrelseordförande efter Robert Hanson som går i pension.


1991 Verksamheten för grönyte- och markvårdsutrustning i USA och Kanada blir en separat division. Sedan 1970 var den en del av verksamheten för jordbruksutrustning. Företaget förvärvar SABO, en europeisk tillverkare av gräsklippare.


1992 Ett program för att uppmuntra installation av skyddshytter och säkerhetsbälten i äldre traktorer startas. Under 1966 introducerade John Deere de första, kommersiellt tillgängliga skyddsbågarna för jordbrukstraktorer och släppte senare patentet till branschen utan avgifter. Företaget upprättar åtta strategiska affärsenheter för första gången.


1993 De nya traktorerna i 5000-, 6000- och 7000-serien driver upp marknadsandelarna i Nordamerika och Europa. Bland 20 konkurrenter i Tyskland går Deere från tredje till första plats inom traktorförsäljning. Grönyte- och trädgårdsutrustningen överstiger 1 miljard $ för första gången.


1995 De starka prestationerna från Deere "visar att Deere & Company har förvandlats till ett nytt företag inom alla viktiga aspekter", enligt verksamhetsberättelsen. Bland skäl som anges: ledarskap inom produktteknik, stark tonvikt på kvalitet samt förbättrad kostnadsstruktur och resurshantering.

1997 Utrikesförsäljningen toppar 3 miljarder $, mer än företagets totala försäljning före mitten av 1970-talet. Företaget skaffar sig en position med eget kapital i ett kinesiskt skördetröskföretag. John Deere Pavilion, med utrustningsutställningar och interaktiva visningar, öppnas i Molines centrum.

1998 Trots svagheter inom jordbrukssektorn sent under året slår försäljningen av jordbruksutrustning rekord. Företagets nettointäkter når 1 miljard $ för första gången. Cameco Industries, tillverkare av skördeutrustning för sockerrör, förvärvas. Arbeten med en ny anläggning för traktortillverkning startar i Pune, Indien.

1999 Trots utmaningar med finansiella standarder är 1999 ett banbrytande år för John Deere. Företaget åstadkommer inte bara en betydande vinst mot bakgrund av en större nedgång inom jordbruksekonomin, utan åtgärderna under senare år för att skapa ett företag i världsklass med bättre återhämtningsförmåga har också klarat det första skarpa testet. Special Technologies Group bildas.

2000 Hans Becherer når pensionsåldern och Robert W. Lane utses till VD. Deere förvärvar Timberjack, en världsledande producent av skogsbruksutrustning. En ny traktoranläggning öppnas i närheten av Pune, Indien. Bankkontor etableras i Argentina och Brasilien. Deere beviljas banklicens i Luxemburg, vilket ger John Deere Credit möjlighet att finansiera utrustning över hela Europa.

2001 John Deere Landscapes bildas efter förvärv av McGinnis Farms och Century Rain Aid.

2003 Genom avtal med The Home Depot säljs åkgräsklippare i masskanalen för första gången i företagets historia. Deere programmet med John Deere varumärket för små/mångskiftande leverantörer fick för allra första gången klassificeringen "mycket framgångsrikt" från U.S. Department of Defense. Tack vare vinster inom Deere divisionerna Commercial & Consumer Equipment samt Construction & Forestry dubbleras företagets intäkter år 2003. Utrustningsförsäljningen ökar med 14 procent.

2004 De rekordhöga helårsintäkterna på 1, 406 miljarder $ är mer än dubbelt så mycket som intäktsnivån för 2003. Deere & Company kungör planer på att bygga en ny traktorfabrik i Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasilien. Anläggningen förväntas vara i full produktion under andra halvåret 2006.

2005 Deere & Company öppnar en monteringsverksamhet för såmaskinsutrustning i Orenburg, Ryssland och upprättar ett återförsäljarnätverk. Företaget tillkännager dessutom planer på att bygga ett nytt supportcenter för teknik och information i närheten av John Deere samarbetsbolag för traktortillverkning i Pune, Indien. John Deere investerar i vindkraftsprojekt på landsbygden i USA och etablerar en ny affärsenhet för vindkraft som leds av John Deere Credit.

2006 Den växande globala marknadsnärvaron driver upp intäkterna till det nya rekordet på 1,69 miljarder $ .Styrelseordföranden och VD:n Robert W. Lane utses till "Årets VD" av tidskriften Industry Week. John Deere Landscapes blir grossistdistributör nummer ett av material för bevattning, plantskolor, belysning och trädgårdsanläggningar i USA. John Deere Tianjin Works, en ny drivlinefabrik i Tianjin, Kina, öppnas.

2007 Deere & Company aktieägarna godkänner delning av aktien enligt "två för en", vilket utökar antalet stamaktier till 1 200 miljoner. En ny anläggning för traktortillverkning förvärvas i Ningbo, Kina. Deere & Company fullföljer förvärvet av LESCO, Inc., en ledande leverantör av produkter för gräsyteskötsel, trädgårdsanläggningar, golfbanor och skadedjursbekämpning. John Deere tas med på tidskriften Ethispheres lista över världens 100 mest etiska företag.

2008 Deere & Company startar samarbete med tillverkare av byggnadsutrustning i Kina och Indien. Deere tillkännager planer på att bygga ett center för distribution, reservdelar och utbildning i Ryssland, ett europeiskt teknik- och innovationscenter i Tyskland och ett marknadsföringskontor i Kiev, Ukraina. John Deere Waters verksamhet expanderar till följd av företagets förvärv av T-Systems International och Plastro Irrigation Systems som tillverkar bevattningsprodukter.

2009 Samuel R. Allen utses till nionde VD för John Deere. En ny global verksamhetsmodell förenar tekniken, expertisen, erfarenheten, kanalerna och investeringarna hos divisionen Worldwide Agricultural Equipment och divisionen Worldwide Commercial & Consumer Equipment i en enda enhet som får namnet Agriculture and Turf Division. I Indien bildas ett samarbetsbolag med Ashok Leyland Limited för tillverkning av grävmaskiner och fyrhjulsdrivna lastare.


2010 John Deere utvidgar sin närvaro i Europa och OSS-länderna med nya anläggningar. European Technology Innovation Center (ETIC) öppnar i Kaiserslautern (Tyskland) och blir ett epicentrum för intelligenta lösningar och avancerad maskinteknik. I Domodedovo, söder om Moskva (Ryssland) öppnar John Deere en fabriksanläggning för tillverkning av stortraktorer, tröskor och konstruktion av skogsmaskiner. Här finns också John Deeres eurasiska reservdelslager.

 

2011 Öppnandet av ett nytt distributionscenter i Bruchsal ökar både effektivitet och kapacitet vad beträffar reservdelstillgängligheten. Det gör det också möjligt att hantera John Deere produktportföljens snabbt ökande tillväxt och påskynda leveransen av återförsäljarnas beställningar.

2012 John Deere firar 175-årsjubileum. Öppet Hus och familjedagar i många John Deere anläggningar påminner om företagets långa och framgångsrika historia. Året försäljningssiffror slutar på 36,2 miljarder US dollar med en nettoinkomst på 3,1 miljarder US dollar.

2013 John Deere Region 2 (Europa OSS-länderna, Nordafrika och Mellanöstern) Lantbruks- och Turfdivisioner firar en stor produktlansering i Berlin och Brandenburg (Tyskland). För Deere & Company blir det ett rekordår med en försäljning som uppgår till 37,8 miljarder US dollar och en nettoinkomst på 3,5 miljarder US dollar.