Skogsmiljö

Vårt mijöengagemang

Mijlöarbetet och ISO 14001

En värld att leva i

Med naturen som arbetsområde är det självklart att miljö och miljöhänsyn alltid har
varit en ledstjärna för oss inom John Deere. Långt innan det var “inne” med miljö blev
John Deere Forestry AB miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Miljön som mål

Att vara miljöcertifierad gör att vi fokuserat än mer på det viktiga arbetet för en bättre
miljö. Vår påverkan på miljön kommer främst av energianvändning, kemikaliehantering,
mellanlagring av farligt avfall samt resor och transporter.

Vi försöker också göra det så enkelt för våra kunder som möjligt och tar därför emot deras spilloljor, använda filter mm. På så vis blir det enkelt för kunderna och vi värnar tillsammans om miljön.

Miljö, hälsa och säkerhet

Visa allaDölj alla

Vår miljöpåverkan

• Kemikaliehantering
• Mellanlagring av farligt avfall
• Energianvändning
• Resor och transporter

 

Våra miljömål

 Vi ska hushålla med råvaror, energi och andra resurser
• Vi ska optimera vår hantering av kemikalier och avfall
• Vi ska utveckla vårt arbete med information och kunskapsspridning
• Egna metodinstruktörer utbildar förare med mål att med rätt
metodik uppnå maximal bränsleeffektivitet och produktion

Människan i första rummet

För John Deere är inte bara miljön viktig, utan stark fokus finns också på hälsa och
säkerhet. Vår miljöpolicy har därför utökats till att värna även människan.

Mot denna bakgrund förbinder sig företaget att prioritera miljö, säkerhet och häl-
somässiga aspekter i all verksamhetsplanering och beslutsfattande.

Att utveckla, införa och underhålla ledningssystem för miljö, hälsa, säkerhet och i
förekommande fall hantering av farligt gods vid företagets samtliga enheter för att
säkerställa att lagar och andra krav efterlevs.

Att säkerställa att personal och ekonomiska resurser som krävs för att utveckla och
driva program för miljö, hälsa, säkerhet och hantering av farligt gods finns till-
gängliga.

Att införa och underhålla rutiner för kontroll, mätning och rapportering som säker-
ställer uppföljning av utfall och prestanda.

Att upprätta program för att aktivt stödja och främja utvecklingen av en säker och
hälsosam arbetsplats.

Maskinerna och miljön

John Deere Forestrys skogsmaskinfabrik i Joensuu är även den miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Maskinerna i sig är konstruerade för låga utsläpp och låg bränsleförbrunking.

De har en hel del program, som antingen minskar förbrukningen eller ökar produktionen, så förbrukningen per producerad enhet minskas.

Roterande & nivellerande hytten, IBC, PPC, de uppgraderade hydraulsystemen är exempel på det.
Även längre serviceintervall, oljeprover för att avgöra om oljor behöver bytas eller kan användas ytterligare timmar är ytterligare exempel.

Oljorna och filtren tas naturligtvis om hand på ett miljövänligt sätt.

Ifall kunden själv byter oljor så tar vi emot spolloljorna och filtren för att göra det enkelt att oljorna även då tas om hand på ett miljövänligt sätt. (i dessa fall kan ev. en avgift tas ut.)