Nyplantering för en bättre framtid

Mechanized Seedling Planter

Att skogsekosystemet är friskt är viktigt för att planeten ska hålla sig frisk. Skogar reglerar klimat, nederbördsmönster och avrinningsområden och förser oss med syre och rent vatten. Och med det växande fokuset på miljömässig hållbarhet ökar användningen av trä till bränsle, fiber och träprodukter.

Friska och hållbart förvaltade skogar kan vara en oänd-lig tillgång till bränsle, fiber och träprodukter. Trä är det enda förnybara byggmaterialet som finns tillgängligt idag och miljöfördelarna med att bygga i trä blir allt mer uppenbara. Det krävs 21 gånger mer energi för att producera en stålregel jämfört med en träregel och det släpper ut 15 gånger mer svaveldioxid i atmosfären. Betongproduktion släpper ut upp till tre gånger mer koldioxid, kolmonoxid och kolväte jämfört med timmerproduktion.

Bredare fokus på skogsskötsel

John Deere Forestry har bytt strategiskt fokus från skogsavverkning till att även inkludera hela skogsbrukets produktionssystem eftersom den globala skogsindustrin blir allt viktigare för att minska mängden koldioxid i atmosfären och för att hjälpa globala skogsbrukskunder att tillgodose den växande efterfrågan på hållbart anskaffade träprodukter. Detta är inte något nytt på John Deere eftersom vårt jordbruksteam redan har dragit fördel av produktionssystemtänket för att utveckla en rad olika teknikdrivna produkter som har ökat avkastningen och effektiviteten inom jordbruket väsentligt, samtidigt som de har minskat jordbrukarnas produktionskostnader.

När detta holistiska tankesätt tillämpades på skogsindustrin, stod det klart att skogsavverkningen har genomgått väsentliga förbättringar vad gäller produktivitet, effektivitet och säkerhet tack vare mekaniseringen de senaste 40 åren. Men trots att skogsavverkningen har genomgått stora förändringar är skogsskötseln fortsättningsvis ett eftersatt område inom det övergripande produktionssystemet där inte mycket har förändrats.

När vi tittade närmare på det här tillsammans med kunder och skogsägare runt om i världen, stod det klart att den ökade urbaniseringen har gjort det allt svårare att locka till sig och behålla skogsarbetare för de arbetsintensiva jobb som normalt återfinns inom skogsskötseln. I vissa regioner, särskilt de som har drabbats av större skogsförluster än normalt till följd av klimatförändringar (skogsbrand, insektsangrepp, torka osv.) begränsas skogsskötseln i så hög grad av arbetskraftsbristen att man närmar sig gränsen för att inte längre kunna underhålla skogsekosystemet på ett hållbart sätt. 

Eftersom vi ständigt arbetar på att förbättra hållbarheten, såg vi möjligheten att kunna dra nytta av vår erfarenhet av mekaniserad skogsavverkning och utveckling av markberednings-, planterings- och besprutningsteknik för jordbruket och tillämpa dessa kunskaper på skogsskötseln. 

Med utgångspunkt i den brasilianska skogen

Precis som vid alla väsentliga förändringar, så måste man börja i någon ände. Under våra diskussioner med skogskunder runt om i världen såg vi goda möjligheter till samarbete med Brasiliens skogsindustri, framför allt för att de har en väl organiserad skogsskötsel, skogsinfrastrukturen för plantering är väl definierad och skogarna har korta omloppstider, vilket ger oss snabb feedback på positiva och eventuella negativa effekter av en mekaniserad skogsskötsel. Dessutom fanns det stor efterfrågan på mekaniserade lösningar för skogsskötsel som skulle kunna hjälpa dem att hantera tillväxten för skogsområden med planterad eukalyptus de närmaste tio åren.

Enligt den senaste undersökningen från den brasilianska träindustrin (Ibá, januari 2022) planterar den brasilianska skogsbrukssektorn över en miljon plantor per dag och har 9,5 miljoner hektar produktiv skog. Utöver den väsentliga investeringen i hållbart förvaltade produktiva skogar, har Brasiliens skogsindustri även avsatt ytterligare 6 miljoner hektar inhemsk skog enbart för bevarande och för att tillhandahålla naturliga livsmiljöer för inhemska arter.

Är mekaniserad plantering en lösning på utmaningarna?

Vi tog hjälp av de kundfokuserade processer som John Deere Ag:s marknadsföringsteam hade utvecklat, kartlade hela produktionssystemet för skogsskötseln och tittade på de områden där kunderna hade de största utmaningarna. Vi tittade också på var de största möjligheterna fanns för kunderna att förbättra produktivitet och effektivitet. Genom att jämföra utmaningar och möjligheter identifierade vi snabbt att mekaniserad plantering skulle ge stora möjligheter för de brasilianska kunderna att möta de utmaningar som de stod inför.

Vi satte ihop ett litet team med hög kompetens som bestod av personer med erfarenhet av utveckling av utrustning för skogsbruk, jordbruk och entreprenad. Teamet förde ett nära samarbete med kunderna och tog snabbt fram ett koncept för en mekaniserad planteringsmaskin, som initialt skickades för kundtestning i början av 2020. Tyvärr satte den globala pandemin stopp för testningen och vi var tvungna att sammanställa vårt arbete under pandemin med ytterst begränsad kundfeedback. 

Lovande testresultat

Vi kunde återuppta fälttestningen när de globala reserestriktionerna lyftes. Den mekaniserade planteringsmaskinen presenterades på skogs-bruksmässan Florestal 2022 i Três Lagoas, Mato Grosso do Sul i Brasilien i maj 2022 och fick många positiva kommentarer av kunderna.

Planteringsmaskinen genomgår för närvarande ytterligare kundtestning. Den initiala feedbacken är mycket positiv och vi har snart nått kundkravet att kunna plantera en hektar skog i timmen och minska det manuella arbetet väsentligt med ca 90 %. För att nå dessa resultat har vi integrerat flera olika tekniker som vi har hämtat direkt från jordbruket, som automatisk ruttplanering och styrning, vilket förenklar maskinanvändningen och förbättrar planteringskvaliteten i allmänhet. 

Fortlöpande utveckling för friskare skog

Den mekaniserade planteringsmaskinen har konstruerats för att kunna anpassas efter olika trädslag och är avsedd att användas på olika skogsbruksmarknader runt om i världen. Planteringsmaskinen bygger på skotaren 1510G som serietillverkas på fabriken i Joensuu i Finland. Prestandan och ergonomin hos 1510G utgör en branschledande plattform för de lösningar för skogsskötsel som Deere utvecklar.

Mekaniserad plantering är bara början. Det finns ytterligare möjligheter till att förbättra produktiviteten och effektiviteten och minska produktionskostnaderna för skogsägarna genom att ta hjälp av beprövade jordbrukstekniker. Nya tekniker, som John Deeres See and Spray™, har stor potential att minska kostnaderna för skogsskötseln ytterligare och samtidigt förbättra skogshälsan.  

Framtiden för skogen ser mer lovande ut för varje dag som går! 

 


TEXT: MATTI TARKKA & RICHARD LAWLER, PHOTO: JOHN DEERE