TERMS AND CONDITIONS

Plattformen Min John Deere bild, som finns på Facebook, administreras av John Deere GmbH & Co. KG (registrerat i Mannheimupptaget i Amtsgericht Mannheims Handelsregister Abteilung B under nummer HRA 704371), John-Deere-Str. 70, D-68163 Mannheim, Tyskland (hädanefter benämnt ”John Deere”).

Särskilda villkor:

Plattformen John Deere Stories

Plattformen är kopplad till webbplatsen Facebook och tillåter alla att ladda upp bilder relaterade till all slags utrustning tillverkad av företaget John Deere.

Användningen av plattformen Min John Deere bild

Alla som har foton på John Deere maskiner kan ladda upp dem fritt till plattformen.

Efter uppladdningen ombeds varje användare att uppge för- och efternamn samt e-postadress. Antalet bilder som kan laddas upp är obegränsat.

Alla användare, 18 år och äldre äger rätt att medverka. Ingen ersättning ges till minderåriga som ändå tar del av kampanjen.

Om en användare lägger upp en enstaka bild på en John Deere maskin till plattformen, och John Deere beslutar att använda den bilden, ersätts användaren med en kupong värd femton (15) EUR som kan användas vid inköp av artiklar i John Deere Online Shop (www.JohnDeereShop.com).

Om en användare laddar upp flera bilder och John Deere är intresserade av att i framtiden använda alla de uppladdade bilderna, belönas användaren med en kupong värd femton (15) EUR för var och en av de valda bilderna. Kupongerna kan användas för köp av artiklar i John Deere Online Shop (www.JohnDeereShop.com).

John Deere intygar att alla ej valda bilder, liksom data relaterade till dessa bilder, kommer att raderas och inte användas.

Varje användare är ansvarig för riktigheten i de kontaktuppgifter man lämnat om sig själv och att alla personuppgifter är korrekta.

Anställda hos John Deere kan också medverka.

För tydlighets skull betonas här särskilt att deltagandet inte är knutet till köp av varor eller tjänster.

John Deere äger rätt att utesluta personer från att använda plattformen om det finns goda grunder för detta – t.ex. brott mot eller bristande efterlevnad av villkoren för medverkan, försök att påverka slutresultatet med mera – och förbehåller sig rätten att i sådana fall vidta rättsliga åtgärder. Om deltagare utesluts kan utdelning av ersättning senare förvägras eller återkrävas. Deltagare som på goda grunder utesluts äger ingen rätt att göra några som helst anspråk gentemot John Deere.

Utöver ovanstående äger John Deere rätten att, om bildernas innehåll anses vara av icke önskvärd art, helt efter eget gottfinnande radera och rapportera dessa bilder.

För tydlighets skull avses med ”innehåll av icke önskvärd art” bilder som utgör eller uppmuntrar till diskriminering av personer, baserat på personliga egenskaper som etnisk tillhörighet, hudfärg, nationellt ursprung, religiös övertygelse, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, civilstånd, funktionsnedsättning eller medicinska eller genetiska tillstånd. Vidare anses innehåll av icke önskvärd art omfatta bilder som visar nakenhet, personer i utmanande eller ekivoka poser eller aktiviteter som är alltför suggestiva eller sexuellt provocerande.

Bilder som främjar droganvändning klassas också som innehåll av icke önskvärd art och raderas därför omedelbart.

John Deere är också i sin fulla rätt att radera bilder, som inte överensstämmer med John Deere säkerhetsregler, d.v.s. maskiner som används av barn eller ej förarutbildade personer, körning av maskiner utan erforderliga säkerhetsbälten eller annat beteende som kan leda till olyckor eller skador.

Användning av bilder

Användaren bekräftar att hon/han ensam och juridiskt är innehavare av upphovsrätten till den upplagda bilden, vilket innebär att bilden har skapats personligen och självständigt av den som lägger upp den samt att den inte är föremål för intrång i tredje parters rättigheter. Användaren bekräftar att hon/han ej kan återkalla medgivandet om användningen, d.v.s. publiceringen och spridningen av bilden enligt § 22 i lagen om Kunsturhebergesetz (lagen om upphovsrätt till konstverk) av John Deere, dess närstående bolag och återförsäljare.

Vad gäller tillämpliga lagar om upphovsrätt försäkrar den uppladdande användaren utan ångerrätt att John Deere, liksom dess närstående bolag och återförsäljare äger en icke-exklusiv, vidarelicensierbar rätt att använda motsvarande bild för marknadsföring och annonsering utan tidsmässig, geografisk eller innehållsmässig begränsning. Detta inkluderar rätten att kopiera, sprida, visa, offentliggöra, redigera och modifiera respektive bild i alla medier, t.ex. i elektroniskt eller utskrivet format. Detta inkluderar online-publiceringar på Facebook, YouTube, John Deeres webbplats, Instagram, John Deeres intranät, John Deere återförsäljares webbplatser, John Deere återförsäljares Facebook-sidor, John Deere återförsäljares Instagram-konton, John Deere återförsäljares YouTube-kanaler, såväl som trycksaker som broschyrer, reklamblad, banderoller, affischer och kalendrar.

Ersättningen för överlåtandet av dessa rättigheter utgörs av ovan nämnda kupong.

Om det i de uppladdade bilderna finns andra personer än den uppladdande användaren garanterar användaren uttryckligen att det finns ett motsvarande skriftligt medgivande från övriga personer på bilderna. Vidare, om ett sådant medgivande inte finns är användaren ansvarig för detta och även för alla krav relaterade till avsaknaden av ett sådant medgivande.

Övrigt

John Deere förbehåller sig rätten att när som helst skjuta upp eller avbryta användningen av plattformen.

Användarna bekräftar och medger att deras deltagande i denna aktivitet sker fullständigt frivilligt.

Alla tvister som beror på eller är relaterade till dessa särskilda villkor ska vara underkastade och tolkas enligt gällande lagar beträffande tvistemål i republiken Tyskland och utesluter dess bestämmelser och regler om internationell privaträtt. Alla anspråk eller grunder för åtgärder föranledda av dessa särskilda villkor ska hänskjutas till domstol i Mannheim (Tyskland) och parterna godkänner härmed dessa domstolars exklusiva domsrätt.

Dataskydd

Genom att medverka i kampanjen ”Min John Deere bild” godkänner du användningen av dina personuppgifter enligt nedan:

Inhämtning, lagring och behandling av personuppgifter

I samband med din medverkan i John Deere kampanjen ”Min John Deere bild” kommer följande personuppgifter att samlas in och lagras: För- och efternamn, postadress, e-postadress och bild(er).  Dessa uppgifter lagras digitalt.

Vi delar eller överför information till John Deeres närstående bolag, John Deere återförsäljare och till våra externa leverantörer av IT-tjänster. Information överförs till eller blir tillgänglig i andra länder med andra och kanske mer begränsade dataskyddslagar (inklusive USA), även om John Deere använder standardavtalsklausuler och/eller bindande företagsregler.  Mer information om sådana åtgärder finns i vår fullständiga integritetspolicy.

Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. De personuppgifter du lämnar ut i samband med din medverkan i denna kampanj kommer att behandlas strikt konfidentiellt och användas uteslutande i syfte att driva och administrera kampanjen på ett korrekt och smidigt sätt. Personuppgifterna raderas tre månader efter det att din bild slutat användas.

Registrerade personers rättigheter

Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. På begäran kan du när som helst och helt kostnadsfritt få fullständig information om de lagrade uppgifter som rör just dig. För detta räcker det att skicka ett informellt e-postmeddelande till R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com.

Du har när som helst rätt att ta tillbaka ditt godkännande av användning och lagring av din e-postadress utan att uppge några som helst skäl till detta. För detta räcker det att skicka ett informellt e-postmeddelande till R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. Detsamma gäller om du behöver korrigera dina personuppgifter.

Om du väljer att ta tillbaka ditt godkännande av lagring av dina personliga kontaktuppgifter raderas dessa omedelbart från databasen. Återtagandet av godkännandet av lagring av dina personuppgifter som medverkande i kampanjen och raderingen av dem bekräftas via e-post på din begäran. Du har också rätten att klaga via relevant tillsynsmyndighet. Under vissa förutsättningar har du rättigheten att begära en maskinläsbar kopia av data.

Däremot kan godkännandet av användningen av bilder, sedan de laddats upp, inte dras tillbaka.

Våra allmänna dataskyddsvillkor gäller också

https://www.deere.se/sv/sekretesspolicy-och-data/